❃ นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย ❃

แพทย์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ประวิติการศึกษา

ปี 2561: ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องช่วยการเจริญพันธุ์จาก ESHRE ,ประกาศนียบัตรด้าน healthcare leadership จาก Havard Medical School

ปี 2559: จบการศึกษาปริญญาโทด้าน Clinical Embryology จากมหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย

ปี 2556: จบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2553: จบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปี 2547: จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

• แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ทักษะความเชี่ยวชาญ

• เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

• การผ่าตัดส่องกล้อง

• ดูแลและรักษาวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง)