❃ นพ.พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง ❃

แพทย์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ประวิติการศึกษา

ปี 2560: จบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2557: จบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2554: จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2561 – ปัจจุบัน: แพทย์เฉพาะทางแผนกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คลินิกอินสไปร์ ไอวีเอฟ,

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง, โรงพยาบาลพญาไท1

ปี 2560-2562: แพทย์เฉพาะทางแผนกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์,

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

ปี 2560-2561: แพทย์เฉพาะทางแผนกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลเอกชัย

ปี 2555-2559: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, โรงพยาบาลลานนา,

โรงพยาบาลเทพปัญญา, โรงพยาบาลราชเวช

ทักษะความเชี่ยวชาญ

• เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

• การผ่าตัดส่องกล้อง

• ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

• ดูแลและรักษาวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง)

• โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์