❃ นพ.อัมรินทร์ นาควิเชียร ❃

ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ประวิติการศึกษา

ประวิติการศึกษา

ปี 2560 : จบการศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม, สหราชอาณาจักร

ปี 2554 : จบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จากมหาวิทยาลัย

นอตติงแฮม, สหราชอาณาจักร

ปี 2552 : จบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2546 : จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1

ประสบการณ์การทำงาน

• แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

• อาจารย์คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• วิทยากรในงานประชุมวิชาการสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ประเทศไทย

ทักษะความเชี่ยวชาญ

• สูตินรีเวชกรรม

• เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์